Kanada’da İş Yapan Yabancılar İçin Vergi Konusunda 10 Tavsiye ve Risk

Uluslararası faaliyet gösteren pek cok şirket için, sınır ötesi yapılan yatırım ve işlemler potansiyel vergi sorumlulukları dahil bir kısım belirsizlikleri de beraberinde getirir. Müvekkillerimiz bu konulara dair endişe ve soruları hakkında sıklıkla bizimle irtibata geçerler ve özellikle örtülü sermaye ve karşılıklı kredi kuralları, şirket çalışanlarının yurt dışına gönderilmesi, taşınmaz satımı ve fonların ülkeye geri gönderilmesi konularındaki sorularını tartışmak isterler. Siz de böyle konularla karşı karşıya geliyorsanız, doğru yerdesiniz. Kanada’da bulunan muhasebe firması Crowe Soberman’dan Aaron Schechter ile yakın zamanda Kanada’da yatırımları olan veya iş yapmayı planlayan A.B.D. veya Türk şirketlerinin vergi konuları hakkında görüştük. Aşağıda Aaron’ın önemli tavsiyelerini incelemenize sunuyorum.

1. Örtülü Sermaye Kuralları

Konu: Mukim olmayan kişiler tarafından sermaye sağlanan Kanada’da kurulu bir şirket, bir faiz indirimi elde etmek ve Kanada’da cezalandırıcı vergi sonuçlarından kaçınmak için 1.5:1 mukim olmayan faiz yüklenen borç / öz sermaye oranını aşamaz.

Planlama: Faiz yüklenen borç / öz sermaye oranına uyuma dikkat edilmelidir. Borcun öz sermayeye dönüştürülmesi veya borcun faiz yüklenmeyen hale getirilmesi değerlendirilmelidir.

2. Karşılıklı Kredi Kuralları

Konu: Bir Kanada iştiraki, kurumsal grup içerisine dahil ABD dışı bir kuruluştan ödünç para almak suretiyle fon elde etmiş olan ABD’li bir kuruluştan faiz getiren bir kredi yoluyla finanse edilmektedir. Kanada – ABD Vergi Antlaşması, ilişkili taraf borcu ile ilgili olarak faiz üzerinden bir stopaj vergisi muafiyeti öngörüyor olsa da, Kanada’da kurulu kuruluş, halen, bazı durumlarda Kanada stopaj vergisine tabi olabilir. Örneğin, eğer ABD’li şirket, fonları, başka bir vergi ülkesindeki ilişkili bir kuruluştan ödünç almış ise, resmi kurumlar, krediye, sanki fonlar adı geçen ilişkili kuruluş kreditörden ödünç alınmış gibi muamele edebilir ve faiz ödemesini Kanada stopaj vergisine tabi tutabilir.

Planlama: Kurumsal grup içerisindeki tüm şirketlerarası kredileri gözden geçirin. Kurumsal grup içerisinde faizsiz kredi işlemlerini veya nihai kredi alan bir Kanada’da kurulu şirket ise aracı olarak bir ABD’li kuruluş kullanmaktan kaçınma ihtimalini değerlendirin.

3. Kanada’da Faaliyet Yürüten Yabancı Şirket

Konu: Yabancı bir şirketin, Kanada’dan hizmet veren bir temsilcisi (diğer bir ifade ile, bir çalışan veya alt yüklenicisi) var ise, alacaklı, %15 vergi stopajı yapmalıdır (hizmetlerin Quebec’te temin ediliyor olması durumunda %24). Kanada’da kurulu olmayan bir şirket, yanlış bir şekilde, bu Kanada stopaj vergisinin nihai bir vergi olduğunu farz edebilir. Ancak, meblağ, sadece tahmini bir ödemedir ve nihai bir stopaj vergisi değildir. Şirket, Kanada’da daimi bir işletmeye sahip değil ise, bir vergi beyannamesi ibraz edildiği takdirde, stopaja tabi tutulan vergileri tam olarak iade alacaktır. Buna alternatif olarak, eğer şirket, Kanada’da daimi bir işletmeye sahip ise, kaynağı Kanada’da olan net geliri üzerinden vergilendirilecektir ve Kanada stopaj vergisi, bir Kanada vergi beyannamesinin ibrazı üzerine, söz konusu yükümlülüğe karşı bir vergi ödemesi olarak addedilecektir. Mukim olmayan bir kişinin Kanada’da faaliyet yürütüyor olarak değerlendirildiği durumlarda, Kanada vergi beyannamesi ibraz edilmediği takdirde uygulanan cezalar söz konusudur.

Planlama: Kanada’da kurulu olmayan kuruluş, Kanada’da daimi bir işletmeye sahip değil ise, %15 veya %24 stopaj vergisinden muaf tutulmak için bir vergi feragati başvurusunda bulunabilir. Buna ek olarak, Kanada’da kurulu olmayan kuruluş, bir vergi beyannamesi ibraz etme yükümlülüğünün söz konusu olduğu durumlarda ceza ve faiz uygulanmasından kaçınmak için yılsonundan itibaren altı (6) ay içinde Kanada kurumlar vergisi beyannamesini ibraz etmelidir.

4. Kanada’da Kurulu Olmayan Kuruluşun Çalışanlarını Kanada’ya Göndermesi

Konu: Kanada kurulu olmayan bir kuruluşun çalışanlarının Kanada’da fiziksel olarak hizmet temin ediyor olmaları halinde, Kanada’da kurulu olmayan kuruluş, Kanada bordro stopaj vergisi sorumluluk ve yükümlülüklerine sahiptir.

Planlama: Kanada’da kurulu olmayan kuruluş, sınırlı bir süre için bir kereye mahsus vergi feragati başvurusunda veya kendisini bazı şartlar altında Kanada bordro yükümlülüklerinden kurtaran genel bir feragat başvurusunda (iki yıl süreli genel feragat) bulunabilir.

5. Kanada’da Kurulu Olmayan Kuruluşun Kanada’da bir İşyerini Satın Alması

Konu: Bir alıcı, kendi maliyet tabanlarındaki artmış yükselmeden faydalanmak için bir işyerinin varlıklarını satın almak istemektedir. Kanadalı satıcı, hisse satmak istemektedir.

Planlama: Alım ve satım işlemini “hibrid” bir işlem olarak yapılandırmak mümkün olabilir. Bu, hem alıcının hem de Kanadalı satıcının hedeflerini karşılayan ve bir “kazan-kazan” durumu yaratan, kısmen bir hisse ve kısmen bir varlık işlemi olacaktır.

6. ABD’li Ana Şirketin Kanada’daki İşrakinin Kayıp Öngörmesi

Konu: Bir ABD’li ana şirketin mülkiyeti altındaki bir Kanada’da kurulu limited şirketin maruz kaldığı işletme zararları, Kanada’da mahsur kalmıştır.

Planlama: Zarar öngörülmesi halinde, Kanada’daki işletmeyi işletmek için Kanada’da bir kolektif şirket (sınırsız sorumlu şirket) (“ULC”) kurmayı planlayın. Bir ULC, ABD vergi amaçları bakımından bir akış kuruluşu (“flow through entity” gelirinin ortaklara geçtiği ve onların geliri olarak kabul edildiği tüzel kişiliktir) olarak değerlendirilir, öyle ki, ABD’de kurulu ana şirket, zararları, kendi gelirinden düşebilecektir.

7. Kanada’da Kurulu Kolektif Şirketin Fonları ABD’li Ana Şirkete Geri Göndermesi

Konu: Kanada’da kurulu bir ULC’nin kendi ABD’li ana şirketine temettü ödemesi yapması, Kanada-ABD Vergi Antlaşması kapsamında antlaşma faydalarından faydalanamamaktadır. Bunun sonucunda, temettü, %25 oranında stopaj vergisine tabi olacaktır.

Planlama: Kanada’da kurulu kolektif şirket, ödenmiş sermayesini (paid up capital “PUC”), hukuki bir karar yoluyla artırabilir. PUC artışları, düşük %5 temettü stopaj vergisine uygundur. Kanada’daki kolektif şirket, bundan sonra, ödenmiş sermayesini, sermaye getirisi olarak, başka bir Kanada vergisi söz konusu olmaksızın, ABD’li ana şirketine dağıtacaktır.

8. Kanada’da Kurulu İştirakin, Fonları, Kredi Şeklinde, Kanada’da Kurulu Olmayan Ana Şirketine Geri Göndermesi

Konu: Kredinin, kredinin verildiği mali yılın sonundan itibaren bir yıl içinde geri ödenmemesi durumunda, kredi, Kanada stopaj vergisine tabi bir temettü olarak yeniden nitelendirilebilir.

Planlama: Bir Kanada iştiraki tarafından Kanada’da kurulu olmayan ana şirketine sağlanan tüm kredilerin kapsamlı bir incelemesi yıllık aralıklarla yürütülmelidir. Bazı durumlarda, Kanada şirketi olmayan şirketin krediyi geri ödemesinin sağlanması hususu değerlendirilmelidir.

9. Kanada Kontrolü Altındaki Yabancı bir İştirakin Kanada’da Kurulu Ana Şirketine Kredi Vermesi

Konu: Kredinin iki yıl içinde geri ödenmemesi durumunda, kredinin meblağı, yabancı iştirak ile ilgili olarak bazı sermaye fazlası ve maliyet tabanı bakiyelerinin mevcut olmaması kaydıyla, vergilendirilebilir gelir olarak, Kanadalı ana şirkete dahil edilebilir.

Planlama: Bir Kanada kuruluşu tarafından kontrol edilen yabancı bir bağlı kuruluşun sağladığı tüm kredilerin kapsamlı bir incelemesi yürütülmelidir. Tüm Kanada kontrolü altındaki yabancı bağlı kuruluşlar ile ilgili olarak fazlalık ve maliyet tabanı hesaplamaları yürütülmelidir. Bazı durumlarda, kredinin yabancı bağlı kuruluşa geri ödenmesinin sağlanması hususu değerlendirilmelidir.

10. Kanada’da Yerleşik Olmayan Satıcının Taşınmaz Satması

Konu: Bir alıcı, brüt alım bedelinin %25’ini alıkoymalı ve bunu, Kanadalı olmayan satıcı adına, vergi taksiti olarak Kanada Gelir Kurumuna ( Canada Revenue Agency “CRA”) aktarmalıdır.

Planlama: Satıştan önce veya satıştan sonra 10 gün içinde, Kanadalı olmayan satıcı, genel olarak Madde 116 sertifikasyonu olarak bilinen işlem başvurusunda bulunabilir. Kazancın yalnızca %25’lik kısmının stopaja tabi tutulması ve CRA’ya aktarılması gerekecektir. Mal varlığından bir kazanç elde edilmiş olduğu takdirde, Kanadalı olmayan satıcının, yine de, satışı beyan etmek için bir Kanada gelir vergisi beyannamesi ibraz etmesi gerekli olacaktır.

Fulya Kazbay, devralmalar ve ortak girişimler, ticaret hukuku, kişisel bilgilerin gizliliği & veri güvenliği de dâhil olmak üzere, sınır ötesi işlemlerde şirketler ve girişimcilerin temsilinde 15 yılı aşkın deneyime sahip, New York’tan hizmet veren bir avukattır. Türk Amerikan Mimar Mühendis ve Bilimadamları Cemiyeti’nin, Amerikan-Türk Cemiyeti’nin ve Avrupa Amerika Ticaret Odası’nın bir üyesidir. Yakın zamanda New York Barosu Bilgi Teknolojisi ve Siber Hukuk Komitesi’nde üyelik yapmıstır (2014-2018).